logo Nye metoder

ID2020_047

Meksiletin (Namuscla)

Behandling av voksne pasienter med nondystrofiske myotone forstyrrelser
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.05.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_047
Om metoden
Legemiddel (kapsler) til behandling av myotone forstyrrelser som er arvelige, sjeldne sykdommer som forårsakes av funksjonssvikt i skjelettmuskulaturens ionekanaler.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for meksiletin til behandling av non-dystrofisk myotone forstyrrelser hvor legemiddelkostnader ved behandling med meksiletin og med lamotrigin sammenlignes. 

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 030-21

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020) 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for meksiletin til behandling av myotone forstyrrelser.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 125-20 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.08.2020
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
31.08.2020
Ferdigstilt
05.03.2021

Metodevurdering

Prisnotat​

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 16.03.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess

Beslutning

Beslutning tatt
26.04.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)

    1. Meksiletin (Namuscla) innføres til behandling hos voksne pasienter med nondystrofiske myotone forstyrrelser.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.06.2021, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 044-2021.