logo Nye metoder

ID2023_025

Melfalanflufenamid (Pepaxti) - Indikasjon II

Kombinasjonsbehandling med deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst to tidligere behandlingslinjer og hvor sykdommen er refraktær overfor lenalidomid og forrige behandlingslinje.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
09.02.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_025
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av myelomatose (beinmargskreft)

​Metodevarsel (publisert 14.02.2023)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for melfalanflufenamid (Pepaxti) i kombinasjon med deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst to tidligere behandlingslinjer og hvor sykdommen er refraktær overfor lenalidomid og forrige behandlingslinje. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 048 -23.​ 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert