logo Nye metoder

ID2023_025

Melfalanflufenamid (Pepaxti) - Indikasjon II

Kombinasjonsbehandling med deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst to tidligere behandlingslinjer og hvor sykdommen er refraktær overfor lenalidomid og forrige behandlingslinje.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
09.02.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_025
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av myelomatose (beinmargskreft)

​Metodevarsel (publisert 14.02.2023)

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Søknaden om markedsføringstillatelse er trukket. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 047-24.

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for melfalanflufenamid (Pepaxti) i kombinasjon med deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst to tidligere behandlingslinjer og hvor sykdommen er refraktær overfor lenalidomid og forrige behandlingslinje. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 048 -23.​ 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Status

Søknaden om markedsføringstillatelse er trukket.