logo Nye metoder

ID2021_017

Mepolizumab (Nucala) - Indikasjon IV

Tilleggsbehandling hos voksne pasienter som har utilstrekkelig kontrollert hypereosinofilt syndrom uten en identifiserbar ikke-hematologisk sekundær årsak.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_017
Om metoden
Immundempende legemiddel (til injeksjon) til behandling av hypereosinofilt syndrom. Hypereosinofilt syndrom karakterisert ved betydelig overproduksjon av eosinofile celler som er en type hvite blodceller.

​​​Metodevarsel

Innspill (fra produsent)

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021) 
Oppdatert 07.01.2022*

En oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling hos voksne pasienter som har utilstrekkelig kontrollert hypereosinofilt syndrom uten en identifiserbar ikke-hematologisk sekundær årsak. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 026-21

*Tidligere beslutning: En oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mepolizumab (Nucala) til behandling av hypereosinofilt syndrom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.


Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) og prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
29.06.2021
Ferdigstilt
17.04.2023

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 24.04.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 31.05.2022)

Prisnotat (datert 14.04.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Mepolizumab (Nucala) innføres som tilleggsbehandling hos voksne pasienter som har utilstrekkelig kontrollert hypereosinofilt syndrom uten en identifiserbar ikke-hematologisk sekundær årsak.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 064-2023.