logo Nye metoder

ID2016_089

Mepolizumab (Nucala)

Tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.11.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_089
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma

​Metodevarsel

Innspillsskjema

 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.05.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma hos voksne.*

Referat fra Bestillerforum RHF (22.05.2017) finner du her, se sak 2 under "Eventuelt".

*Helfo vil behandle alle søknader som er kommet inn før overføringstidspunkt.

Beslutning i Bestillerforum RHF (12.12.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma hos voksne når finansieringsansvaret er avklart.

Referat fra Bestillerforum RHF (12.12.2016) finner du her, se sak 148-16.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.02.2018
Ferdigstilt
03.07.2018

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.08.2018 og sendt til beslutning.​

Hurtig metodevurdering 

Kommentarer fra firma

Oppdatert prisnotat (03.07.2018)

Beslutning

Beslutning tatt
28.01.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder
Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)
 1. Preparatene Nucala, Cinqaero og Fasenra kan innføres til behandling av
  pasienter med alvorlig eosinofil astma.
 2. Dette forutsetter at prisen for de respektive medikamenter er lik eller lavere enn prisen som ble gitt i anbud «LIS 1916 alvorlig eosinofil astma».
 3. Medikamentene skal forskrives av spesialist i lungesykdommer.
 4. Grunnbehandling og vedlikeholdsbehandling skal følge de norske
  behandlingsretningslinjene. Evaluering av effekt av behandlingen og vurdering av om behandlingen skal fortsette eller avbrytes skal foretas halvårlig.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 6-2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Mepolizumab (Nucala) kan kun nyttes til behandling av alvorlig eosinofil astma fram til det gjennomføres et anbud.

Medikamentet skal forskrives av spesialist i lungesykdommer. Følgende kriterier skal da nyttes:

a) Minst en måling der antall eosinofile celler i blod er ≥ 400 celler per mikroliter.

b) Minimum to astmaforverrelser innenfor foregående år som krevde bruk av oralekortikosteroider i tre dager eller mer. Alternativt kun en forverrelse, men denne må da være med innleggelse i sykehus.

c) Adekvat vedlikeholds-/grunnbehandling i forhold til de norske behandlingsretningslinjene. Pasientene skal behandles etter GINA klassene 4 eller 5 og da fremdeles ikke være kontrollerbar.

d) God etterlevelse og inhalasjonsteknikk i grunnbehandling som er en forutsetning.

I tillegg må det gis følgende føringer for oppfølging:

e) Evaluering av effekt og eventuelt fortsettelse eller avbrudd i behandlingen skal foretas halvårlig.

Beslutningsforum for nye metoder vil gjøre en ny vurdering for mepolizumab og tilsvarende legemidler når anbud er gjennomført.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 096-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (02.02.2018)

 1. Mepolizumab (Nucala) skal ikke nyttes til behandling av alvorlig eosinofil astma fram til metodevurdering og anbud er gjennomført.
 2. Pasienter som har startet med mepolizumab (Nucala) kan fortsette med dette inntil Beslutningsforum for nye metoder har gjort en beslutning etter at det er gjennomført et anbud.
 3. Beslutningsforum gjør en ny vurdering for mepolizumab (Nucala) og reslizumab (Cinqaero), og tilsvarende legemidler, når anbud er gjennomført.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 02.02.2018 finner du her, se sak 12-2018.