logo Nye metoder

ID2022_091

Merkaptamin (Cystadrops)

Behandling av avleiringer av cystinkrystaller i hornhinnen hos voksne og barn >2 år med cystinose. (Øyedråper)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_091
Om metoden
Cystinose er en sykdom som fører til hemmet transport av aminosyren cystin inn og ut av cellene, og en påfølgende opphopning av cystin i kroppen. Virkestoffet reagerer med cystin slik at nivået inne i cellene reduseres.

​I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de
overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i
spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

Prisnotat (publisert 20. juni 2022)

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06 .2022)  
Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

    1. Merkaptamin øyedråper (Cystadrops®) innføres til bruk ved cystinose med avleiringer av cystinkrystaller i hornhinnen.
    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.
    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning  i sakspapirer og protokoll  fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.