logo Nye metoder

ID2022_090

Merkaptamin (Cystagon, Procysbi)

Behandling av nefropatisk cystinose (se full indikasjonstekst under)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_090
Om metoden
Behandling av en sjelden sykdom. Cystinose er en sykdom som fører til hemmet transport av aminosyren cystin inn og ut av cellene, og en påfølgende opphopning av cystin i kroppen. Virkestoffet reagerer med cystin slik at nivået inne i cellene reduseres.

​I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de
overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i
spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

Prisnotat (publisert 20. juni 2022)

 

Fullstendige indikasjonstekster for merkaptamin (Cystagon, Procysbi):

Cystagon: Behandling av diagnostisert nefropatisk cystinose. Reduserer cystinakkumulering i enkelte celler (f.eks. leukocytter,
muskel- og leverceller) hos pasienter med nefropatisk cystinose og forsinker utviklingen av nyresvikt når behandlingen påbegynnes på et tidlig stadium.
Procysbi: Behandling av påvist nefropatisk cystinose. Cysteamin reduserer cystinakkumulering i enkelte celler (f.eks. leukocytter, muskel- og leverceller) ved nefropatisk cystinose, og forsinker utviklingen av nyresvikt når behandlingen påbegynnes på et tidlig stadium.

 

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06 .2022)  
Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

    1. Merkaptamin (Cystagon®, Procysbi®) innføres til bruk ved nefropatisk cystinose.
    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.
    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning  i sakspapirer og protokoll  fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.