logo Nye metoder

ID2023_037

Metoksyfluran (Penthrox) - Indikasjon II

Akutt smertelindring ved moderate til sterke smerter som følge av traume hos voksne som er ved bevissthet.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
03.03.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_037
Om metoden
Legemiddel (til inhalasjon) som gir smertelindring.

​Forslag (publisert 08.03.2023)

Se sammen med ID2017_074 hvor beslutning foreligger.

Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023)
En forenklet metodevurdering som belyser økonomi og miljøpåvirkning gjennomføres ved Statens legemiddelverk for metoksyfluran (Penthrox) som akutt smertelindring ved moderate til sterke smerter som følge av traume hos voksne som er ved bevissthet. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Leverandør bes om å inkludere dokumentasjon på miljøpåvirkning i dokumentasjonspakken.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023) finner du her , se sak 082-23.​​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.05.2023
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert