logo Nye metoder

ID2023_067

Metyrapon (Metycor)

Som diagnostisk test av ACTH-mangel og ved differensialdiagnostisering av ACTH-avhengig Cushings syndrom og til behandling av pasienter med endogent Cushings syndrom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.04.2023
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2023_067

​I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret for legemidler som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHFene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for rundt 70 virkestoff til behandling av sjeldne sykdommer som tidligere var finansiert over folketrygden. Sykehusinnkjøp gjorde en større gjennomgang av alle legemidlene i april 2022, og anbefalte at flere legemidler var aktuelle for innføring i spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering. Dette resulterte i at Beslutningsforum den 20.06.2022 besluttet å innføre flere av legemidlene, se Beslutningsforums sak 083-2022.
Sykehusinnkjøp har nå oppdatert vurderingen av den konkrete markeds- og konkurransesituasjonen for de gjenværende overførte legemidlene som fortsatt står uten formell beslutning om innføring/ikke innføring i spesialisthelsetjenesten. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 24.04.2023 hvor det ble anbefalt at ytterligere noen utvalgte legemidler innføres i spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

Prisnotat (datert 08.05.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Metyrapon (Metycor) innføres som diagnostisk test av ACTH-mangel og ved differensialdiagnostisering av ACTH-avhengig Cushings syndrom og til behandling av pasienter med endogent Cushings syndrom.
    2. Det forutsettes samme prisnivå som den prisen som er grunnlaget for beslutningene.
    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 069-2023.