logo Nye metoder

ID2017_053

Midostaurin (Rydapt) - Indikasjon II

Behandling av fremskreden systemisk mastocytose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.03.2017
Sendt inn av
Novartis Norge AS
ID-nummer
ID2017_053
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av tilstander med økt antall mastceller (en type hvite blodceller) i kroppen.

​Forslagsskjemaet

Metodevarsel

 

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Rydapt (midostaurin) til behandling av fremskreden systemisk mastocytose

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Påbegynt
26.02.2018
Ferdigstilt
01.07.2019

Metodevurdering
Prisnotat (05.09.2019)

Rapporten (med tilhørende prisnotat) er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 19.09.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
21.10.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (21.10.2019)

1. Midostaurin (Rydapt) kan innføres til behandling av fremskreden systemisk mastocytose.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Ny avtale gjelder fra 1. desember 2019. Den midlertidige avtalen om bruk av midostaurin (Rydapt) til behandling av aggressiv systemisk mastocytose (ASM) utgår.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.10.2019 under sak 109-2019.