logo Nye metoder

ID2022_144

Mirikizumab (Omvoh)

Behandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons på, tapt respons på, eller er intolerante for enten konvensjonell behandling eller biologiske legemidler.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
03.11.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_144
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av ulcerøs kolitt som er en kronisk inflammatorisk tarmsykdom.

​​​​Metodevarsel​ (publisert 07.11.2022)​

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)
Oppdatert 02.08.2023*
En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mirikizumab (Omvoh) til behandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons på, tapt respons på, eller er intolerante for enten konvensjonell behandling eller biologiske legemidler. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 210-22 .

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mirikizumab til behandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
06.11.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering* og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 06.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

*Statens legemiddelverk har levert et notat med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum.

Notat (pdf.) (publisert 09.08.2023)

Prisnotat (datert 26.10.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
20.11.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.10.2023)

  1. Mirikizumab (Omvoh) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons på, tapt respons på, eller er intolerante for enten konvensjonell behandling eller biologiske legemidler.
  2. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i et rimelig forhold til prisen på legemidlet.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2023 under sak 131-2023.