logo Nye metoder

ID2022_011

Mitapivat

Behandling av pyruvatkinasemangel
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
09.12.2021
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_011
Om metoden
Legemiddel til behandling av pyruvatkinase (PK)-mangel som er en sjelden arvelig (autosomal recessiv) tilstand som skyldes mutasjoner i PKLR-genet, som fører til hemolytisk anemi.

Metodevarsel​​

Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mitapivat til behandling av pyruvatkinasemangel. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 012-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.01.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF.

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:

Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.