logo Nye metoder

ID2022_008

Mobocertinib

Behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_008
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

​​​Firma har 20.07.2022 trukket sin søknad om markedsføringstillatelse til det europeiske legemiddelverket (EMA) for den indikasjon som omfattes av metoden med ID2022_008. 

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022):
​Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken oversendes til de regionale helseforetakene.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her, se sak 164-22​

...................................................................................................................................​

Metodevarsel

Innspill fra firma

Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)

Bestillerforum for nye metoder ville foretrukket en kostnad-nytte vurdering (løp C), men de kliniske effektdataene er ikke tilstrekkelige for en slik analyse. Bestillerforum ser behov for å gi oppdrag om en metodevurdering på lik linje med
metode ID2021_107.

Beslutning
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Mobocertinib til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikkesmåcellet lungekreft med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon. Prinotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 009-22.

Metodevurdering

Status:
​​​​Firma har 20.07.2022 trukket sin søknad om markedsføringstillatelse til det europeiske legemiddelverket (EMA) - ​Se beslutning i Bestillerforum for nye metoder 26.09.2022.​

Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022) - Referatsak

  1. Beslutningen fra Bestillerforum for nye metoder om å avbestille oppdraget på ID2022_008 Mobocertinib til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon da firma har trukket sin søknad om markedsføringstillatelse til EMA tas til orientering.
  2. Mobocertinib til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med EGFR ekson 20 skal ikke tas i bruk.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 143-2022. ​​