logo Nye metoder

ID2018_032

Mogamulizumab (Poteligeo)

Behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.04.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_032
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av noen sjeldne former for kutant T-cellelymfom

​Metodevarsel


Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
En forenklet metodevurdering (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mogamulizumab (Poteligeo) til behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 092-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.05.2018)
Oppdatert 22.03.2021*
Oppdraget opprettholdes, men indikasjonen er presisert: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mogamulizumab (Poteligeo) til behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS 

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 075-21.

* Tidligere beslutning: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mogamulizumab til behandling av kutant T-cellelymfom under forutsetning av at det finnes dokumentasjonsgrunnlag.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.05.2018) finner du her, se sak 63-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.05.2018
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
28.09.2020
Ferdigstilt
15.06.2021

Metodevurderingen er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 21.06.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​

Metodevurdering

Prisnotat

Prisnotat (oppdatert, publisert 23.05.2022)

Prisnotat (PDF) (09.02.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

  1. Mogamulizumab (Poteligeo) innføres ikke til behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling.
  2. Dokumentasjonen av effekt er fortsatt usikker, og prisen er fortsatt for høy.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 039-2024.     

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.05.2022)

    1. Mogamulizumab (Poteligeo) innføres ikke til behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling.       
    2. Dokumentasjonen av effekt er usikker, og prisen er fortsatt for høy.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.05.2022 under sak 063-2022.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

  1. Mogamulizumab (Poteligeo) innføres ikke til behandling av voksne med mycosis fungoides eller Sézarys syndrom som tidligere har fått minst én systemisk behandling.
  2. Dokumentasjonen av effekt er usikker, og prisen er for høy.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning​ i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 098-2021.​