logo

ID2021_102

Molekylær genprofilanalyse (Oncotype DX)

Test for å predikere nytten av kjemoterapi ved HR+, HER2-tidlig stadium invasiv brystkreft
Til beslutning
04.10.2023

Forslag

Sendt inn
24.06.2021
Sendt inn av
Leverandør, Exact Sciences
ID-nummer
ID2021_102
Om metoden
Molekylær genprofilanalyse for å predikere nytte av kjemoterapi for utvalgte brystkreftpasienter

​​​​Forslagskjema


Bestillerforum for nye metoder (21.11.2022)​
Bestillerforum for nye metoder tar informasjonen til orientering. Folkehelseinstituttet melder inn en sak på nytt til Bestillerforum dersom revidert dokumentasjonspakke ikke er god nok eller ikke mottatt i løpet av februar 2023.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 193-2

Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021):
Det er behov for å kunne se metoder på området i sammenheng, og det er generelt ikke ønskelig med monopolsituasjoner.

I henhold til etablert praksis involverer Folkehelseinstituttet (FHI) fageksperter i metodevurderingsarbeidet når dokumentasjonspa​kke er levert. FHI kommer tilbake til Bestillerforum for nye metoder hvis firma ikke har levert inn dokumentasjon seks måneder etter at oppdraget er gitt.

Beslutning
En hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for molekylær genprofilanalyse (Oncotype DX) for å predikere nytten av kjemoterapi ved HR+, HER2-tidlig stadium ​​invasiv brystkreft. Folkehelseinstituttet vurderer hensiktsmessig oppsett av metodevurderingen med tanke på at den skal kunne brukes som beslutningsstøtte, og tar kontakt med oppdragsgiver underveis i metodevurderingsarbeidet ved behov for eventuelle avklaringer. ​

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum finner du her​. Se sak 171-21


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.09.2021
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Ferdigstilt
04.10.2023

Dokumentasjonspakke mottatt første gang 02.08.2022. Ny oppdatert dokumentasjonspakke mottatt andre gang 10.03.2023.

Status

Oppdraget (metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 06.10.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 10.10.2023)

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.