logo Nye metoder

ID2022_040

Mosunetuzumab (Lunsumio)

Monoterapi til behandling av voksne med pasienter med residivert eller refraktært follikulært lymfom (FL) som har fått minst to tidligere systemiske behandlinger.
Metodevurdering ferdigstilt

Forslag

Sendt inn
17.02.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_040
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av en type lymfekreft

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)
Bestillerforum for nye metoder hadde ønsket en kostnad-nytte analyse (CUA), men dokumentasjonen firma kan legge til grunn gjennom sine kliniske studier er ikke egnet til å gjennomføre en slik vurdering.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mosunetuzumab (Lunsumio) som monoterapi til behandling av voksne med
residivert eller refraktært follikulært lymfom (FL) som har fått minst to tidligere systemiske behandlinger. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 125-23. 

Innspill fra firma (publisert 05.06.2023)

..................................................................................................................................

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022)

Nytt virkestoff som ikke er metodevurdert tidligere.

Beslutning
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mosunetuzumab til behandling av voksne med tilbakevendende eller refraktært follikulært lymfom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her, se sak 060-22.

​Metodevarsel

Innspill  fra firma (28.02.2022) 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.03.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
12.10.2023

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

 

Status
Statens legemiddelverk (SLV) har levert en metodevurdering til oppdraget (se under).

 Metodevurdering ID2022_ 040 (PDF) (Publisert 09.01.2024)

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og det pågår nå et arbeid med å utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.  

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.