logo Nye metoder

ID2020_072

Moxetumomab pasudotox

BLOD-, BEINMARGS- OG LYMFEKREFT - Behandling av tilbakefall eller refraktær hårcelleleukemi (HCL) etter minst to tidligere systemiske behandlinger
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_072
Om metoden
Legemiddel (intravenøs infusjon) til behandling av en sjelden type blodkreft (leukemi)

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 048-24.

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og beskrivelse av norsk klinisk praksis (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for moxetumomab pasudotox til behandling av tilbakefall eller refraktær hårcelleleukemi (HCL) etter minst to tidligere systemiske behandlinger. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 168-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk