logo Nye metoder

ID2023_004

Mupirocin

Nesesalve som forebyggende behandling av postoperative infeksjoner ved protesekirurgi i knær og hofter.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
31.10.2022
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2023_004

Forslag​ (publisert 07.11.2022)​
Innspill fra fagperson 1 (publisert 22.12.2022)
Innspill fra fagperson 2​ (publisert 22.12.2022)

Innspill fra fagperson 3 (publisert 17.01.2024)

 

Bestillerforum for nye metoder 23.01.2023

En forenklet metodevurdering med effekt, sikkerhet og helseøkonomi (løp A) gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for forebygging av postoperative infeksjoner etter kne- og hofteprotesekirurgi med Mupirocin nesesalve. Folkehelseinstituttet bes konsultere Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) for å vurdere risiko for resistensutvikling. 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her , se sak 005-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.01.2023
Type
Forenklet metodevurdering med effekt, sikkerhet og helseøkonomi (løp A) med tilhørende prisnotat
Utreder
Folkehelseinstituttet og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
23.05.2023
Ferdigstilt
19.01.2024

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Folkehelseinstituttet har levert en metodevurdering (se under). Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 26.01.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning

Metodevurdering (publisert 10.11.2023)

Prisnotat (PDF) (datert 16.01.2024)

 

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.02.2024)

  1. Mupirocin nesesalve innføres ikke som rutine for infeksjonsprofylakse ved ortopedisk protesekirurgi.
  2. Kunnskapsgrunnlaget er svært begrenset, og det er derfor ikke mulig å trekke sikre konklusjoner om nytten på postoperative infeksjoner eller risiko for resistensutvikling ved bruk av mupirocin nesesalve som generell infeksjonsprofylakse ved protesekirurgi. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 12.02.2024 under sak 014-2024.