logo Nye metoder

ID2018_030

Nasjonal aortascreening

Aortascreening av 65-årige menn i Norge
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
29.03.2018
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus
ID-nummer
ID2018_030
Om metoden
Aortascreening av 65-årige menn i Norge

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
Rapport fra Folkehelseinstituttet om Abdominalt aortaaneurisme (AAA) screening av menn i alder 65 år (ID2018_030) oversendes Helsedirektoratet. Videre håndtering i Nye metoder avsluttes.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 111-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2020):

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt til vurdering en sak om grenseoppgang mellom screeningtiltak og Nye metoder. Departementet har vurdert at etablering av nasjonale screeningprogram og utvidelser av eksisterende nasjonale screeningprogram ikke skal gjennom Nye metoder, men håndteres av Helsedirektoratet.

Oppdrag gitt til Folkehelseinstituttet om fullstendig metodevurdering for nasjonal aortascreening av 65-årige menn i Norge er i ferd med å ferdigstilles. Ferdigstilt metodevurdering sendes til Bestillerforum RHF som utkvittere rapporten og avgjør hvordan rapporten skal håndteres videre.

​Forslagsskjema

Notat fra Folkehelseinstituttet (september 2018)

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018):
Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for nasjonal aortascreening av 65-årige menn i Norge. Helseøkonomiske vurderinger vil utgjøre en viktig del av metodevurderingen. Folkehelseinstituttet kan dersom det ikke er mye ekstraarbeid også inkludere kvinner i et av scenariene i den helseøkonomiske analysen.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09.2018) kommer her, se sak 148-18.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet lage et notat med følgende punkter: Hva finnes av oppdatert dokumentasjon, hvordan ta saken videre, etiske problemstillinger samt informasjon om hva andre land anbefaler.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 75-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
24.09.2018
Ferdigstilt
22.06.2020