logo Nye metoder

ID2017_009

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte

Utvidet screening av nyfødte
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.01.2017
Sendt inn av
Helsedirektoratet, v/ Avdeling sykehustjenester
ID-nummer
ID2017_009

​Forslagsskjemaet

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.08.2017):
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet gjøre en rask og forenklet prosess i vurderingen av utvidet Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte.  Folkehelseinstituttet involverer fagekspertgruppen og utarbeider et notat som ferdigstilles såsnart som mulig og som kan brukes som beslutningsgrunnlag.

Referat fra Bestillerforum RHF (21.08.2017) finner du her, se sak 118-17.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.02.2017):
Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet av metodene for screening av nyfødte som del av utvidet nasjonal behandlingstjeneste også etter alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter samt 3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG).

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 19-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.02.2017
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
21.08.2017
Ferdigstilt
05.09.2017

​Notat er klarert av Bestillerforum RHF den 07.09.2017 og sendt til beslutning.

Notat fra Folkehelseinstituttet og fagekspertgruppen

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2017)

  1. Det nasjonale screeningsprogrammet for nyfødte kan utvides til også å omfatte screening for alvorlig kombinert immunsvikt og andre alvorlige T-celle defekter samt screening for 3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt.
  2. Beslutningsforum for nye metoder ber Helsedirektoratet om å avklare snarest utvidelsen av screeningprogrammet for nyfødte med disse metodene.

    Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2017 finner du her, se sak 77-2017.


Behandling i Helsedirektoratet
Sekretariatet for Nye metoder oversendte (26.09.2017) saken til Helsedirektoratet ved Avdeling sykehustjenester for videre behandling.

Regjeringens beslutning
Regjeringen informerer 13.10.2017 på sine nettsider at screeningen av nyfødte utvides med to nye sykdommer. Regjeringen har nå endret  forskriften om genetiske masseundersøkelse av nyfødte som gjør dette mulig. Endringene trer  i kraft 1. januar 2018.  (link til sak på Regjeringen.no )