logo Nye metoder

ID2023_103

Natalizumab

Brobehandling for pasienter med multippel sklerose som skal starte eller skifte til behandling med CD20-antistoffer.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.11.2023
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2023_103

​Forslag (publisert 07.11.2023)

Bestillerforum for nye metoder (12.02.2024)

Bestillerforum for nye metoder tilpasser metodenavnet og oppdraget til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for natalizumab som brobehandling for pasienter med multippel sklerose som skal starte eller skifte til behandling med CD20-antistoffer.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 12.02.2024, sak 029-24. 

 

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Forslaget beskriver et medisinsk behov. Det foreligger imidlertid ikke klinisk dokumentasjon som er egnet til en metodevurdering.

Beslutning

Sykehusinnkjøp HF utarbeider et prisnotat for natalizumab (Tysabri) som brobehandling for pasienter med multippel sklerose som skal starte eller skifte til behandling med CD20-antistoffer.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 009-24. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.01.2024
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.01.2024
Ferdigstilt
19.02.2024

Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 26.02.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (PDF) (datert 14.02.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

  1. Natalizumab innføres som brobehandling for pasienter med multippel sklerose (MS) som skal starte eller skifte til behandling med CD-20 antistoffer. Natalizumab kan brukes i den perioden som er nødvendig for å gjennomføre vaksinasjoner. 
  1. Aktuelle pasienter er MS-pasienter med generelt øket risiko for infeksjon som:
    • eldre (>65 år)
    • pasienter med hjertesykdom, lungesykdom, diabetes, eller annen kronisk sykdom som gir økt infeksjonstendens
    • pasienter med en høy invaliditetsgrad (EDSS >6, dvs. oftest avhengig av ganghjelpemidler i det daglige). 
  1. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  2. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 031-2024.