logo Nye metoder

ID2019_142

Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon II

For undergrupper av pasienter med attakkpreget multippel sklerose (RRMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.12.2019
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Nasjonal kompetansetjeneste for MS
ID-nummer
ID2019_142
Om metoden
Legemiddel til behandling av multippel sklerose (MS)

Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Sykehusinnkjøp HF, LIS kontakter firmaene som produserer legemidlene og dersom firmaene reduserer prisen kontaktes Folkehelseinstituttet. Bestillerforum RHF ber da Folkehelseinstituttet oppdatere den helseøkonomiske modellen i den
fullstendige metodevurderingen på RRMS (ID2018_004) med nye beregninger.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 028-20.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
21.02.2020
Ferdigstilt
04.03.2020

Beslutning

Beslutning tatt
30.03.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.03.2020)

​1. Natalizumab (Tysabri®) innføres ikke til behandling av følgende undergrupper av pasienter med RRMS:
- pasienter som har annen autoimmun sykdom, som Crohns sykdom
- pasienter som har immunsvikt som følge av sin MS-sykdom eller av andre årsaker
- pasienter med behandlingssvikt på både rituksimab og kladribin

2. Det er manglende dokumentasjon på klinisk effekt av natalizumab til pasienter i disse undergruppene.

3. Med tilbudt pris er kostnaden ved innføring av natalizumab til behandling av pasienter i disse undergruppene fortsatt for høy.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.03.2020 under sak 029-2020.