logo Nye metoder

ID2014_024

Natalizumab (Tysabri)

Andrelinjebehandling av multippel sklerose (MS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.08.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, LIS MS spesialistgruppe
ID-nummer
ID2014_024
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av multippel sklerose (MS)

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)

​Bestillerforum RHF ber om at metoden inngår i en fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2018_004.

 

Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
16.05.2018
Ferdigstilt
26.08.2019

Rapportene er klarert av Bestillerforum RHF den 26.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Fullstendig metodevurdering

Helseøkonomisk evaluering

Etisk vurdering

Beslutning

Beslutning tatt
18.11.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019):

1. Bruken av følgende legemidler til behandling av relapserende remitterende MS (RRMS) kan videreføres:
- Dimetylfumarat (Tecfidera®)
- Teriflunomid (Aubagio®)
- Kladribin (Mavenclad®)
- Alemtuzumab (Lemtrada®)
- Interferoner og glatirameracetat

2. Bruken av følgende legemidler til behandling av RRMS begrenses til kun pasienter som allerede behandles med disse legemidlene:
- Fingolimod (Gilenya®)
- Natalizumab (Tysabri®)

3. Det skal ikke startes ny behandling med legemidlene fingolimod og natalizumab.

4. Beslutningene gjelder fra 1. desember 2019.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019 under sak 120-2019. 

Beslutning vedrørende behandling med rituksimab for MS:

1. Rituksimab kan brukes til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

2. Pasientene skal informeres om at behandling med rituksimab ved RRMS gis utenfor godkjent indikasjon, årsaken til dette og hva det innebærer.

3. Behandling med rituksimab skal registreres i Norsk MS-register.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019 under sak 118-2019.