logo Nye metoder

ID2020_051

Natriumzirkoniumsilikat (Lokelma)

Behandling av hyperkalemi hos voksne med hjertesvikt
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.06.2020
Sendt inn av
Myndighet; Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2020_051
Om metoden
Legemiddel (pulver til mikstur) til behandling av hjertesvikt

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
En forenklet metodevurdering (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for natriumzirkoniumsilikat (Lokelma) til behandling av hyperkalemi hos voksne med hjertesvikt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 110-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.06.2020
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
08.11.2019
Ferdigstilt
07.10.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 14.10.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
26.10.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.10.2020)


1.   Natriumzirkoniumsyklosilikat (Lokelma) kan innføres til behandling av hyperkalemi ved serumkalium nivå lik eller høyere enn 6 mmol/l hos voksne med hjertesvikt.

 

2.   Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

 

3.   Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunkt. 


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for

nye metoder 26.10.2020 under sak 096-2020.