logo Nye metoder

ID2015_030

Necitumumab (Portrazza)

Bruk i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin til førstelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
03.08.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_030
Om metoden
Nytt humant monoklonalt antistoff som hemmer epidermal vekstfaktor reseptor (EGRF). Bruk i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin til førstelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
​Det er et mål for Nye metoder å ha foretatt en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder så snart som mulig etter markedsføringstillatelse (MT) for en legemiddelindikasjon foreligger. Det er mange legemiddelindikasjoner hvor det er bestilt nasjonal metodevurdering for flere år siden, men hvor firma ikke har levert inn dokumentasjon. Statens legemiddelverk har lagt frem en liste for Bestillerforum RHF over slike saker for årene 2014 - 2016.

Bestillerforum RHF ber om at metoden sendes til beslutning uten nærmere vurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

​Metodevarsel

Innspillsskjema fra leverandør

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.08.2015):
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på necitumumab (Portrazza) i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin til førstelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.08.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Det er et mål for Nye metoder å ha foretatt en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder så snart som mulig etter markedsføringstillatelse (MT) for en legemiddelindikasjon foreligger. Det er mange legemiddelindikasjoner hvor det er bestilt nasjonal metodevurdering for flere år siden, men hvor firma ikke har levert inn dokumentasjon. Statens legemiddelverk har lagt frem en liste for Bestillerforum RHF over slike saker for årene 2014 - 2016.

Bestillerforum RHF ber om at metoden sendes til beslutning uten nærmere vurdering.

 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

Beslutning

Beslutning tatt
23.04.2020
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (23.04.2020)

  • Necitimumab (Portrazza) i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin innføres ikke til førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft. Firma har ikke lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon. Dokumentasjonsgrunnlaget er mangelfullt.
  • Dersom metoden ønskes vurdert på ny, må det gjøres en ny bestilling til Nye metoder.

Referat fra interregionalt fagdirektørmøte finner du her (se sak 54-2020)

Saken er referatført i Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020 som du finner her, se sak 55-2020.