logo Nye metoder

ID2017_034

Neratinib (Nerlynx)

Forlenget adjuvant behandling av voksne pasienter i tidlig stadium av hormonreseptorpositiv HER2 - overuttrykt/forsterket brystkreft, som fullførte adjuvant behandling med trastuzumab for mindre enn ett år siden.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.03.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_034
Om metoden
Legemiddel til forlenget adjuvant behandling ved tidlig stadium av HER2-positiv brystkreft

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved SLV for Neratinib til forlenget adjuvant behandling ved tidlig stadium av HER2-positiv brystkreft.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 70-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
11.11.2019
Ferdigstilt
04.06.2020

​Rapporten er klarert av medlemmen i Bestillerforum RHF den 11.06.2020 og sende til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

 

Beslutning

Beslutning tatt
22.06.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.06.2020)

1. Neratinib (Nerlynx) innføres ikke til forlenget adjuvant behandling av voksne pasienter i tidlig stadium av hormonreseptorpositiv, HER2-overuttrykt/forsterket brystkreft, som fullførte adjuvant behandling med trastuzumab for mindre enn ett år siden.
2. Data er umodne, og det er foreløpig for tidlig å si om behandlingen har effekt på totaloverlevelse. Prisen er for høy.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.06.2020 under sak 065-2020.