logo Nye metoder

ID2022_148

Niraparib / abirateron (Akeega)

I kombinasjon med prednison eller prednisolon til behandling av voksne pasienter med metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske), hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
03.11.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_148

Innspill ID2022_148(PDF) (publisert 09.01.2024)

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

I onkologianskaffelsen LIS2307 blir PARPi i kombinasjon med abirateron eller enzalutamid sammenlignet med hverandre til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for Niraparib og abirateron (Akeega) sammen med prednison eller prednisolon til behandling av voksne pasienter med metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2-mutasjoner
(kimbane og/eller somatiske), hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 017-24.

***

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)

Bestillerforum for nye metoder opprettholder beslutningen for ID2022_148 fra 12.12.2022 og tilpasser den til godkjent indikasjonsordlyd til: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres
ved Statens legemiddelverk for Niraparib og abirateron (Akeega) sammen med prednison eller prednisolon til behandling av voksne pasienter med metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske), hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert. Prisnotatutarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Bestillerforum kan vurdere denne beslutningen på nytt dersom det foreligger en kost-nytte-analyse (løp C) for en sammenlignbar metode. Firma bes om å sende inn et innspill dersom de da fortsatt ønsker en ny vurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 127-23. 

Innspill ID2022_148 (PDF) (publisert 07.08.2023)

***

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)​

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for niraparib og abirateron i kombinasjon med prednison eller prednisolon til behandling av voksne med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

​​​Metodevarsel ID2022_148 (PDF)​ (03.11.2022)​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 214-22.​​ 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Gjennom utkvittering godkjenner Bestillerforum at et oppdrag er tilfredsstillende besvart. Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotatet er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.