logo Nye metoder

ID2020_034

Niraparib (Zejula) - Indikasjon IV

Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med BRCA ½ positiv status, avansert høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
30.04.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_034
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av kreft i ovarieepitel, eggleder eller bukhinnen

Metodevarsel​

Innspillsskjema (fra leverandør)

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverkverk for Niraparib (Zejula) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA 1/2
positiv status, avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi. Prisnotat utarbeides av
Sykehusinnkjøp HF, LIS

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 103-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.06.2020
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
21.09.2020
Ferdigstilt
07.05.2021

​Metodevurderingen er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 12.05.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
21.06.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

 

  1. Niraparib (Zejula) innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA 1/2 positiv status, avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.08.2021, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 074-2021.