logo Nye metoder

ID2020_050

Niraparib (Zejula) - Indikasjon V

Vedlikeholdsbehandling av voksne med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.06.2020
Sendt inn av
Myndighet; Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2020_050
Om metoden
Legemiddel (kapsel) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert, høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft.

​​​​​​​​​​Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Niraparib (Zejula) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi.

Referat fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 103-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.06.2020
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.06.2021
Ferdigstilt
26.09.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 29.09.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (lenke) (publisert 10.08.2022)

Prisnotat (datert 23.09.2022)

Prisnotat (datert 16.11.2022)
Beslutning

Beslutning tatt
12.12.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

 

    1. Niraparib (Zejula) innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.02.2023.​


​​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 177-20221.​


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

  1. Niraparib (Zejula) innføres ikke som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi.
  2. Prisen er for høy sett opp mot den dokumenterte kliniske nytten av behandlingen.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.​


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 133-2022. ​​