logo Nye metoder

ID2022_094, ID2020_040

Nitisinon (Orfadin, Nitisinone Dipharma, Nitisinone MDK)

Behandling av hereditær tyrosinemi og alkaptonuri (se fulle indikasjonstekster under)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_094, ID2020_040
Om metoden
Legemiddel til behandling av sjeldne sykdommer: hereditær tyrosinemi er en arvelig sykdom som skyldes enzymmangel i nedbrytning av tyrosin. Alkaptonuri er en arvelig stoffskiftesykdom. Nitisinon hindrer oppsamling av skadelige metabolitter.

​I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de
overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i
spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

Prisnotat (publisert 20. juni 2022)

 

Fullstendige indikasjonstekster for nitisinon (Orfadin, Dipharma, MDK)

Orfadin: Behandling av voksne og barn i alle aldre med bekreftet
diagnose på hereditær tyrosinemi type 1 (HT-1) i kombinasjon med
diettmessig restriksjon av tyrosin og fenylalanin. Behandling av
voksne med alkaptonuri (AKU).


Nitisinone Dipharma: Samme indikasjonstekst som over.

Nitisinone MDK: Behandling av voksne og pediatriske (i alle aldre)
pasienter med bekreftet diagnose på hereditær tyrosinemi type-1
(HT-1) i kombinasjon med diettmessig restriksjon av tyrosin og
fenylalanin.

 

Tidligere behandlet metodevarsel med ID2020_040 omfatter deler av denne indikasjonen. Dette oppdraget inngår i beslutningen for ID2022_094 fra 20.06.2022 og oppdraget om metodevurdering er derfor avsluttet.

ID2020_040 Nitisinone (Orfadin) til behandling av alkaptonuri hos voksne

​Metodevarsel

Innspill fra leverandør

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020) 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nitisinone til behandling av alkaptonuri hos voksne. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 119-20 

 

Beslutning

Beslutning tatt
29.08.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.08.2022)

Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

  1. Nitisinon (Orfadin, Nitisinone Dipharma, Nitisinone MDK) innføres til bruk ved hereditært tyrosinemi type 1 og alkaptonuri.

  2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.

  3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.08.2022 under sak 107-2022.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06​.2022)​ 

Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

  1. Nitisinon (Orfadin, Nitisinone Dipharma, Nitisinone MDK) innføres til bruk  ved hereditært tyrosinemi type 1.

  2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.

  3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.​