logo Nye metoder

ID2015_006 og ID2015_021

Nivolumab (Opdivo)

LUNGEKREFT - Andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom (A) og av typen plateepitelkarsinom (B)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
02.02.2015
Sendt inn av
Myndighet/Statens legemiddelverk og fagmiljø/Norsk lungekreftgruppe
ID-nummer
ID2015_006 og ID2015_021
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lungekreft.

Metodevarsel​ (02.02.2015)
Forslagsskjema (12.06.2015)

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.02.2015)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.02.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
24.08.2015
Ferdigstilt
04.01.2016

A) Rapporten (ikke-plateepitelkarsinom) er klarert i Bestillerforum RHF den 03.10.16 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering (ikke-plateepitelkarsinom)

 

B) Rapporten (plateepitelkarsinom) er klarert i Bestillerforum RHF den 14.01.16 og sendt til beslutning.

​Hurtig metodevurdering (plateepitelkarsinom)

Beslutning

Beslutning tatt
24.10.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Innspillsskjema fra leverandør (12.09.2017)

 

A) Beslutningsforum for nye metoder (24.10.2016)
Nivolumab (Opdivo) innføres ikke til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom

Protokollen fra Beslutningsforum for nye metoder (24.10.2016) finner du her, se sak 62-2016

 

B) Beslutningsforum for nye metoder (08.02.2016)
Nivolumab (Opdivo) innføres ikke til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom.


Protokollen fra Beslutningsforum for nye metoder (08.02.2016) finner du her, se sak 9-2016