logo Nye metoder

ID2016_030

Nivolumab (Opdivo)

BLOD-, BEINMARGS- OG LYMFEKREFT - Behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær Hodgkins lymfom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_030
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av Hodgkins lymfom

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres for nivolumab (Opdivo) ved tilbakefallsbehandling av klassisk Hodgkins lymfom ved Statens legemiddelverk.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.12.2016
Ferdigstilt
30.05.2017

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF 08.06.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
23.06.2017

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.06.2017):

Nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av residiverende eller refraktært Hodgkins lymfom etter autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) og behandling med brentuksimab vedotin.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.06.2017 finner du her, se sak 59-2017.