logo Nye metoder

ID2016_070

Nivolumab (Opdivo)

HODE- OG HALSKREFT - Behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom med utgangspunkt i hode og halsregionen etter førstelinjebehandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.09.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_070
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av kreft med utganspunkt i hode-halsregionen.

Metodevarsel​

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.10.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.03.2017
Ferdigstilt
16.10.2017

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 31.10.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
20.11.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2017):

  1. Nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom med utgangspunkt i hode og halsregionen etter førstelinjebehandling.
  2. Ved valg av PD-1 hemmer skal fremtidig rangering etter LIS-anbud følges.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2017 finner du her, se sak 99-2017.