logo Nye metoder

ID2016_075

Nivolumab (Opdivo)

LUNGEKREFT - Behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft. Bruk etter førstelinjebehandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.09.2016
Sendt inn av
Leverandør, Bristol-Myers Squibb
ID-nummer
ID2016_075
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lungekreft

Metodevarsel

Innspill fra leverandør

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016)
​Hurtig metodevurdering på nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
27.10.2016
Ferdigstilt
28.11.2016

Hurtig metodevurdering (med oppdatering)

Innspill fra Norsk lungekreftgruppe (19.06.2017)

Beslutning

Beslutning tatt
09.06.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.12.2017)*:

 1. Nivolumab (Opdivo) skal nyttes på samme indikasjon som pembrolizumab (Keytruda) i behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft etter førstelinjebehandling.
 2. Nivolumab (Opdivo) til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft etter førstelinjebehandling skal kun tilbys pasienter med funksjonsstatus som er i tråd med ECOG-status 0-1.

  *Beslutningsforum for nye metoder drøftet i sitt møte 18.12.2017 sak om harmonisering av ordlyd i beslutningsformulering nivolumab (Opdivo) og pembrolizumab (Keytruda) til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft

  Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.12.2017 finner du her, se sak 117-2017.

Innspill fra leverandør (12.09.2017)

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (09.06.2017):

  1. Nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft etter førstelinjebehandling. Behandlingen bør kun tilbys pasienter med funksjonsstatus som er i tråd med ECOG1-status 0-1.
  2. Ved valg av PD-1 hemmer skal gjeldende rangering etter LIS-anbud følges.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 09.06.2017 finner du her, se sak 50-2017.

Innspill fra Norsk lungekreftgruppe (30.05.2017)

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12.2016):

  1. Nivolumab (Opdivo) kan innføres til andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft
  2. Det forutsettes at legemiddelet inngår i LIS-anbudet for legemidler til andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft
  3. Det forutsettes at PD-L1-hemmeren med laveste pris skal brukes til behandling av den aktuelle pasientgruppen. Prisen må være lik eller lavere enn dagens pris for Pembrolizumab (Keytruda)

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2016 finner du her, se sak 81-2016