logo Nye metoder

ID2016_095

Nivolumab (Opdivo)

KREFT I NYRER OG URINVEIER - Andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.12.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_095
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til ebehandling av blærekreft.

​Metodevarsel

Innspillsskjema fra spesialisthelsetjenesten

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.01.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk blærekreft (urotelkarsinom).

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.01.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
17.07.2017
Ferdigstilt
19.02.2018

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 05.03.2018 og sendt til beslutning.
Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
09.03.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (09.03.2018)
Nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 09.03.2018 finner du her, se sak 37-2018.