logo Nye metoder

ID2017_022

Nivolumab (Opdivo)

MAGE- OG TARMKREFT - Behandling av dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft .
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.02.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_022
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av tarmkreft
​​ ​

Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)

Firma har ikke levert dokumentasjon til Statens legemiddelverk. Det europeiske legemiddelverket (EMA) ser ikke en tilstrekkelig behandlingsfordel med nivolumab til pasienter med denne diagnosen. 

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder ber om at arbeidet med oppdraget avsluttes. Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder videre håndtering av saken.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 12.12.2022 finner du her, se sak 222-22.


Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (18.09.2019)
De regionale fagdirektørene gir unntak på gruppenivå for andrelinjebehandling inntil saken er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder. Fagdirektørene ber om at pasienter som får denne behandlingen blir registrert i register. Link til beslutningen om unntak her.

 

Beslutning i Bestillerforum (23.09.2019)
Forenklet metodevurdering med beskrivelse av effekt og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til behandling av dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft (ID2017_022). Hvis ikke firma leverer inn dokumentasjon bes Statens legemiddelverk om å sammenstille tilgjengelig dokumentasjon.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her, se sak 149-19.
Metodevarsel

Innspillsskjema fra spesialisthelsetjenesten (20.06.2017)

 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):
Hurtig metodevurdering avbestilt da produsent har trukket søknad om markedsføringstillatelse. Lenke til informasjon fra EMA


Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) kommer her, se sak 174-18.

 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.11.2017)

Bestillerforum RHF deler oppdrag på følgende måte:

    1. Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til behandling av pasienter med dMMR eller MSI-H metastatisk kreft uavhengig av utgangspunkt.
    2. Hurtig metodevurdering for pembrolizumab (Keytruda) vil bli gitt som eget oppdrag i samsvar med ordinær prosess for metodevarsling.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.09.2017)
Bestillerforum RHF presiserer oppdrag ID2017_022 til: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til behandling av pasienter med dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektalkreft uavhengig av utgangspunkt. Bestillerforum RHF anmoder også om at metodevurderingen kan inkludere pembrolizumab (Keytruda).

Referat fra Bestillerforum RHF (25.09.2017) finner du her, se sak 147-17.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.03.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til behandling av pasienter med dMMR eller MSA-H metastatisk kolorektal kreft etter førstelinjebehandling.

Referat fra Bestillerforum RHF (20.03.2017) finner du her, se sak 54-17.

 

MetodevurderingBeslutning

Beslutning tatt
23.01.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

​​​​Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (23.01.2023)

  • ​Fagdirektørmøte tar til orientering at følgende oppdrag er avbestilt av Bestillerforum: ID2017_022 Forenklet metodevurdering med beskrivelse av effekt og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til behandling av dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft.
  • Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
  • Fagdirektørene gir ikke lenger gruppeunntak for bruk av legemidlet til denne indikasjonen. 
  • Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.  

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i​ sakspapirer​​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 016-2023.​   ​