logo Nye metoder

ID2017_092

Nivolumab (Opdivo)

LUNGEKREFT - Behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft av plateepitelkarsinomtype som ikke uttrykker PD-L1 og som tidligere har mottatt kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.06.2017
Sendt inn av
Norsk lungekreftgruppe
ID-nummer
ID2017_092
Om metoden
Legemiddel til behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft av plateepitelkarsinomtype som tidligere har mottatt kjemoterapi.

Innspill fra norsk lungekreftgruppe (19.06.2017)

Innspill fra leverandør (12.09.2017)

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.09.2017)
Ny hurtig metodevurdering med subgruppeanalyse gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft av plateepitelkarsinomtype som tidligere har mottatt kjemoterapi.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.09.2017) finner du her, se sak 145-17.

Ses sammen med ID2015_006/ID2015_021 og ID2016_075

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
25.09.2017
Ferdigstilt
23.11.2017

Oppdatert notat er klarert av Bestillerforum RHF 11.12.2017 og sendt til beslutning.

Oppdatert notat

Beslutning

Beslutning tatt
02.02.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (02.02.2018)
Nivolumab (Opdivo) innføres ikke til behandling, etter førstelinjebehandling, av ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom som ikke uttrykker PD-L1.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 02.02.2018 finner du her, se sak 6-2018.