logo Nye metoder

ID2020_026

Nivolumab (Opdivo)

MAGE- OG TARMKREFT - Behandling av voksne pasienter med inoperabelt avansert, tilbakevendt eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom etter tidligere behandling med fluoropyrimidin- og platinabasert kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.03.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_026
Om metoden
Legemiddel (intravenøs infusjon) til behandling av spiserørskreft

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til behandling av voksne pasienter med inoperabelt avansert, tilbakevendt eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom etter tidligere behandling med fluoropyrimidin- og platinabasert kjemoterapi.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 090-20.

*Beslutningen ble oppdatert og justert 16.10.2020 etter utstedt markedsføringstillatelse. 
Opprinnelig beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til behandling av voksne pasienter med inoperabelt avansert, tilbakevendt eller metastatisk spiserørskreft etter tidligere behandling med fluoropyrimidin- og platinabasert kjemoterapi.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.08.2020
Ferdigstilt
29.03.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 06.04.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering
Prisnotat 


 

Beslutning

Beslutning tatt
26.04.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)

    1. Nivolumab (Opdivo) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med inoperabelt avansert, tilbakevendt eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom etter tidligere behandling med fluoropyrimidin- og platinabasert kjemoterapi.
    2. Prisen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte av behandlingen. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 043-2021.