logo Nye metoder

ID2023_055

Nivolumab (Opdivo)

HUDKREFT - Adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av stadium IIB-C melanom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.04.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_055

Merknad

Leverandør har registrert legemidlet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler» 19.12.2023.

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Bestillerforum endrer oppdraget til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for nivolumab (Opdivo) som adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av stadium IIB-C melanom.​

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 018-24.

 

Metodevarsel (publisert 18.04.2023)

Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) som adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av stadium IIB-C melanom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 090-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.05.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.01.2024
Ferdigstilt
26.01.2024

Status

Sykehusinnkjøp har levert et prisnotat. Oppdraget (prisnotatet) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 29.01.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning. 

Prisnotat (PDF) (datert 26.01.2024)

 

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.02.2024)

  1. Nivolumab (Opdivo) innføres som adjuvant behandling av voksne og ungdom som er 12 år og eldre med melanom stadium IIB eller IIC.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 12.02.2024 under sak 019-2024.