logo Nye metoder

ID2021_041

Nivolumab (Opdivo)

MAGE- OG TARMKREFT - I kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kombinasjonskjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne pasienter med HER2-negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, gastroøsofageal overgang (GEJ) eller øsofagus, hvor tumorene har PD-L1-ekspresjon med en kombinert positiv score (CPS) ≥ 5.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_041
Om metoden
Legemiddel (intravenøs infusjon) til behandling av avansert kreft i magesekken (ventrikkelkreft)

​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)

Oppdatert 11.04.2022*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kombinasjonskjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne pasienter med HER2- negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, gastroøsofageal overgang (GEJ) eller øsofagus, hvor tumorene har PD-L1-ekspresjon med en kombinert positiv score (CPS) ≥ 5. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum for nye metoder dersom metodevurderingen av legemiddelet avdekker behov for et separat oppdrag på diagnostikk.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 063-21.

*Tidligere beslutning:

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling av avansert ventrikkelkreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum for nye metoder dersom metodevurderingen av legemiddelet avdekker behov for et separat oppdrag på diagnostikk.


 


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.12.2021

​​Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 19.12.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som ​forbereder saken til beslutning.​

Metodevurdering​ (publisert 05.12.2022)

Prisnotat (datert 12.12.2022)


Beslutning

Beslutning tatt
23.01.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.01​.2023)​

    1. Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kombinasjonskjemoterapi innføres til førstelinjebehandling hos voksne med HER-2 negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, gastroøsofageal overgang eller øsofagus, hvor tumor har PD-L1-ekspresjon med en kombinert positiv score ≥5. 
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​ i​ sakspapirer​​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 23.01.2023 under sak 004-2023.​  ​