logo Nye metoder

ID2021_081

Nivolumab (Opdivo)

KREFT I NYRER OG URINVEIER - Adjuvant behandling av voksne med muskelinvasivt urotelialt karsinom (MIUC) med PD-L1-ekspresjon i tumorceller som har høy risiko for tilbakefall etter å ha gjennomgått radikal reseksjon av MIUC
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.05.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_081
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av blærekreft.

​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
**Oppdatert 08.06.2023

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling av voksne med muskelinvasivt urotelialt karsinom (MIUC) med PD-L1-ekspresjon i tumorceller som har høy risiko for tilbakefall etter å ha gjennomgått radikal reseksjon av MIUC. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​​, se sak 133-21.

**Tidligere beslutning 03.02.2023
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling av voksne med muskelinfiltrerende urotelialt karsinom med PD-L1 utrykk ≥ 1% med høy risiko for tilbakefall etter gjennomgått cystektomi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling av voksne med muskelinfiltrerende urotelialt karsinom med høy risiko for tilbakefall etter gjennomgått cystektomi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.06.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk (SLV) har med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum levert et notat til oppdraget (se under).

Oppdraget (metodevurdering/notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 14.06.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Metodevurdering (notat) (publisert 14.06.2023)

Prisnotat (datert 09.06.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.08.2023)

    1. Nivolumab (Opdivo) innføres som adjuvant behandling av voksne med muskelinvasivt urotelialt karsinom med PD-L1 uttrykk ≥ 1% med høy risiko for tilbakefall etter gjennomgått radikal reseksjon.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.08.2023 under sak 088-2023.