logo Nye metoder

ID2022_071

Nivolumab (Opdivo)

LUNGEKREFT - Kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med resektabel stadium IB-IIIA ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.05.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_071
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av en type lungekreft

Merknad

Leverandør har registrert legemidlet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler» 19.12.2023.

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Bestillerforum endrer oppdraget til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med resektabel stadium IB-IIIA ikkesmåcellet lungekreft

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 018-24.

 

 

​Metodevarsel (oppdatert versjon 30.05.2022)

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med resektabel stadium IB-IIIA ikkesmåcellet lungekreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 116-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.06.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.01.2024
Ferdigstilt
26.01.2024

Status

Sykehusinnkjøp har levert et prisnotat. Oppdraget (prisnotatet) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 29.01.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning. 

Prisnotat (PDF) (datert 26.01.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.02.2024)

  1. Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi innføres til neoadjuvant behandling av operabel ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med høy risiko for tilbakefall hos voksne pasienter hvor tumorer har PD-L1-ekspresjon ≥ 1 %.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 12.02.2024 under sak 020-2024.