logo Nye metoder

ID2019_022

Nivolumab (Opdivo) - Revurdering

LUNGEKREFT - Behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft (av typen plateepitelkarsinom og av typen ikke-plateepitelkarsinom) som ikke uttrykker PD-L1 og som tidligere har mottatt kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.02.2019
Sendt inn av
Bristol-Myers Squibb Norway ltd
ID-nummer
ID2019_022
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lungekreft.

​Forslag

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.03.2019):
Oppdatering av hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft av både type plateepitelkarsinom og adenokarsinom som ikke uttrykker PD-L1 og som tidligere har mottatt kjemoterapi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (18.03.2019) finner du her, se sak 36-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2019
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.04.2019
Ferdigstilt
27.09.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 22.10.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering
Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
18.11.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019):

​1. Nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av voksne pasienter med ikke–småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom som ikke uttrykker PD-L1 og som tidligere har mottatt kjemoterapi.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Nivolumab (Opdivo) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom som ikke uttrykker PD-L1 og som tidligere har mottatt kjemoterapi. For denne pasientgruppen synes helsegevinsten liten mens kostnadene ved bruk av nivolumab er betydelige.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019 under sak 123-2019.