logo Nye metoder

ID2019_134

Normalt humant immunglobulin (Cutaquig)

Substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.12.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_134
Om metoden
Behandlingen har som formål å normalisere lave nivåer av immunglobulin for å beskytte mot bakterier og virus som forårsaker infeksjoner.

Innspill fra produsent

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for normalt humant immunglobulin (Cutaquig) til substitusjonsbehandling ved primært
immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 015-20.


Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
18.06.2020
Ferdigstilt
19.01.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 26.01.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat


Beslutning

Beslutning tatt
15.02.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (15.02.2021)

1. Cutaquig (normalt humant immunglobulin) innføres ikke som substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi.

2. Det er ikke dokumentert fordeler ved behandling med Cutaquig som kan tilsi at dette legemiddelet kan ha en høyere pris enn andre innførte behandlingsalternativer til substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 15.02.2021 under sak 015-2021.