logo Nye metoder

ID2023_038

Normalt humant immunglobulin (Cuvitru)

Substitusjonsbehandling hos voksne og barn og ungdom (0–18 år) ved: • primære immunsviktsyndromer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon • hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hvor profylaktisk antibiotika ikke har virket eller er kontraindisert • hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med multippelt myelom (MM) • hypogammaglobulinemi hos pasienter før og etter allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
06.03.2023
Sendt inn av
Firma (Takeda)
ID-nummer
ID2023_038
Om metoden
Legemiddel (subkutan injeksjon) som skal normalisere lave nivåer av immunglobulin for å beskytte mot bakterier og virus som forårsaker infeksjoner

​Forslag (publisert 17.03.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023)

Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for normalt humant immunglobulin (Cuvitru) som substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023) finner du her , se sak 083-23.​​

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.05.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
20.11.2023

Status
Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 23.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (datert 16.11.2023)

 

Beslutning

Beslutning tatt
11.12.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.12.2023)

 1. Normalt humant immunglobulin (Cuvitru) innføres ikke som substitusjonsbehandling ved: 
  • primære immunsviktsyndromer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon
  • hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hvor profylaktisk antibiotika ikke har virket eller er kontraindisert
  • hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med multippelt myelom (MM)
  • hypogammaglobulinemi hos pasienter før og etter allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT)
 2. Det er ikke tilbudt en pris som står i et rimelig forhold til dokumentert nytte.
 3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 139-2023.