logo Nye metoder

ID2023_039

Normalt humant immunglobulin (Hizentra PFS)

Substitusjonsbehandling for voksne, barn og ungdom (0–18 år) ved: • Primær immunsviktsyndrom med nedsatt antistoffproduksjon • Sekundær immunsvikt (SID) hos pasienter med alvorlige og tilbakevendende infeksjoner, ineffektiv antimikrobiell behandling og enten påvist spesifikk antistoffsvikt (PSAF) eller et serum IgG-nivå på < 4 g/l og Immunmodulerende behandling hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved: • Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) som vedlikeholdsbehandling etter stabilisering med IVIg.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
06.03.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_039
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) som skal normalisere lave nivåer av immunglobulin for å beskytte mot bakterie- og virusinfeksjoner. PFS =pre-filles syringes/ferdigfylt sprøyte.

​Forslag (publisert 16.03.2023)

Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023)
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for normalt humant immunglobulin (Hizentra PFS) som substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi. PFS =pre-filled syringes/ferdigfylt sprøyte.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023) finner du her , se sak 084-23.​​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.05.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.05.2023

Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 05.03.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (PDF) (datert 23.02.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

  1. Normalt humant immunglobulin (Hizentra ferdigfylte sprøyter (PFS)) innføres som:

         Substitusjonsbehandling hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved:

  • Primær immunsviktsyndrom med nedsatt antistoffproduksjon.
  • Sekundær immunsvikt (SID) hos pasienter med alvorlige og tilbakevendende infeksjoner, ineffektiv antimikrobiell behandling og enten påvist spesifikk antistoffsvikt (PSAF), eller et serum IgG-nivå på < 4 g. 

Immunmodulerende behandling hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved:

  • Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) som vedlikeholdsbehandling etter stabilisering med IVIg.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.06.2024.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 036-2024.