logo Nye metoder

ID2023_085

Normalt humant immunglobulin (HyQvia)

Erstatningsterapi hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved: • Primære immunsviktsykdommer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon. • Sekundære immunsviktsykdommer (SID) ved alvorlige eller tilbakevendende infeksjoner, ineffektiv antimikrobiell behandling og enten påvist spesifikk antistoffsvikt (PSAF), eller IgG-nivå i serum <4 g og Immunmodulerende behandling hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved: • Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) som vedlikeholdsbehandling etter stabilisering med IVIg.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
18.07.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_085
Om metoden
Legemiddel (fasilitert subkutan injeksjon) med immunglobulin G (IgG) og et bredt spektrum av antistoffer. Fra donorplasma.

Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Anmodning (pdf.) (publisert 01.08.2023)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder 25.09.2023
Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for normalt humant immunglobulin (HyQvia) som vedlikeholdsbehandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati (CIDP). Firma bes ta kontakt med Sykehusinnkjøp HF når de får positiv opinion i EMA (det europeiske legemiddelbyrået.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023) finner du her, se sak 142-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
25.09.2023
Ferdigstilt
02.02.2024

​​Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 08.03.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (PDF) (02.02.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

  1. Normalt humant immunglobulin (HyQvia) innføres som:

         Erstatningsterapi hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved:

  • Primære immunsviktsykdommer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon.
  • Sekundære immunsviktsykdommer (SID) ved alvorlige eller tilbakevendende infeksjoner, ineffektiv antimikrobiell behandling og enten påvist spesifikk antistoffsvikt (PSAF), eller IgG-nivå i serum < 4 g. 

Immunmodulerende behandling hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved:

  • Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) som vedlikeholdsbehandling etter stabilisering med IVIg.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 035-2024.