logo Nye metoder

ID2022_141

Normalt humant immunglobulin (Xembify)

Substitusjonsbehandling hos voksne, barn og ungdom (0–18 år) ved: • Primære immunsviktsykdommer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon. • Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hvor profylaktisk antibiotika ikke har hatt effekt eller er kontraindisert. • Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner hos pasienter med myelomatose. • Hypogammaglobulinemi hos pasienter før og etter allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.10.2022
Sendt inn av
Firma
ID-nummer
ID2022_141
Om metoden
Legemiddel (subkutan injeksjon) som skal normalisere lave nivåer av immunglobulin for å beskytte mot bakterier og virus som forårsaker infeksjoner

​​​Forslag​ (publisert 14​.10.2022)​

 

Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for normalt humant immunglobulin (Xembify) som substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 204-22.​​

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
20.11.2023

Status
Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 23.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (datert 16.11.2023)

 

Beslutning

Beslutning tatt
11.12.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.12.2023)

 1. Normalt humant immunglobulin (Xembify) innføres som substitusjonsbehandling ved: 
  • primære immunsviktsyndromer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon
  • hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hvor profylaktisk antibiotika ikke har virket eller er kontraindisert
  • hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med myelomatose
  • hypogammaglobulinemi hos pasienter før og etter allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT)
 2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
 3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.06.2024, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 138-2023.