logo Nye metoder

ID2017_001

Nusinersen (Spinraza)

Ved behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos barn
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
18.01.2017
Sendt inn av
Oslo universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken
ID-nummer
ID2017_001

​Forslagsskjemaet

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)

Bestillerforum for nye metoder opprettholder beslutningene for ID2020_031 (Bestillerforum 22.03.2021) og for ID2017_001 (Bestillerforum 15.02.2021). Det legges til informasjon fra beslutning i interregionalt fagdirektørmøte 10. juni 2021, pkt 3 i disse to bestillingene: Sakene skal ikke vurderes innenfor ordningen for særskilt små pasientgrupper, med særlig alvorlig tilstand, fordi antallet pasienter som mottar denne behandlingen er høyere enn grensen for små pasientgrupper som er satt til 50.

Bestillerforum for nye metoder ber Sykehusinnkjøp HF, LIS komme tilbake til Bestillerforum i neste møte (august) med en status for prisforhandlingene

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​, se sak 143-21.

Innkalling og beslutninger fra interregionalt fagdirektørmøte (10.06.2021) finner du her​, se sak 147-21.

 

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.02.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
30.06.2017
Ferdigstilt
09.10.2017

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 10.10.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering med tilhørende prisnotat (23.10.2017)

Prisnotat (datert 13.01.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.04.2023)

 

For behandling av SMA Type 3b hos barn, henvises det til grunnforutsetninger for behandling slik det er definert i forbindelse med tidligere beslutning for ID2017_001:  Kriterier for behandling med nusinersen Spinraza for barn 0-18 år.pdf (nyemetoder.no). Kriterier for pasienter med SMA type 3 foreslås oppdatert til nå å gjelde også type 3b:

 

  • Barn med SMA type 3 kan være aktuelle for behandling etter samme kriterier og samme vurdering som for barn med SMA type 2

 
2.      Beslutningen er knyttet til en alternativ prisavtale, og prisen kan endres i henhold til vilkårene i avtalen.

3.      Behandlingen kan tas i bruk til de aktuelle populasjonene fra 15.05.2023, da prisen kan gjelde fra denne dato.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.04.2023 under sak 033-2023.   

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.10.2018)

Beslutningsforum foretar prioriteringer på gruppenivå, og setter slik sett rammene for hvilke metoder klinikerne har til rådighet for pasienter som er vurdert å ha rett til nødvendig helsehjelp. Beslutningene er koordinert med nasjonale faglige retningslinjer som Helsedirektoratet har ansvaret for. Dette for å sikre en faglig kobling mellom beslutninger på gruppenivå og de individuelle vurderingene som klinikerne foretar i sine daglige møter med pasientene. Det skal alltid foretas løpende individuelle vurderinger av hvilken type helsehjelp som skal ytes for den enkelte pasient. Dette skal gjøres innenfor rammen av det som er besluttet skal tilbys i den offentlige spesialisthelsetjenesten, og slik at det grunnleggende kravet til forsvarlighet er oppfylt.


Dagens vilkår for bruk av nusinersen (Spinraza) bygger på eksisterende kunnskap om effekt ved ulike typer spinal muskelatrofi og for ulike aldersgrupper. Vilkårene kan endres gitt at det foreligger dokumentasjon som viser god nok effekt/nytte og kostnadseffektivitet for andre grupper med spinal muskelatrofi. Dersom det tilkommer ny kunnskap (herunder om pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m.m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen vurderes på nytt.


Beslutningsforum kan ikke forsvare å tilby en pasientgruppe behandling uten å ha tilstrekkelig kunnskap om effekt og sikkerhet for pasientene. Per d.d. er det ikke dokumentert tilstrekkelig effekt og sikkerhet vedrørende behandling med nusinersen (Spinraza) til at metoden kan innføres for voksne med SMA.


Beslutningsforum for nye metoder viser til beslutning i sak 19-2018, der nusinersen (Spinraza) ble innført til behandling av barn med spinal muskelatrofi (SMA) under en rekke gitte forutsetninger, hvorav en av disse var alder 0 til fylte 18 år. Med bakgrunn i foreløpige erfaringer etter innføring av nusinersen (Spinraza) til behandling av SMA, vurdering av ny effektdokumentasjon samt behov for bedre å synliggjøre vurderinger og begrunnelser for at nusinersen ikke innføres som en standardbehandling til alle pasienter med SMA, vil Beslutningsforum for nye metoder presisere følgende vilkår for videre bruk av nusinersen (Spinraza):


1. Tilgjengelig dokumentasjon viser at effekten av nusinersen (Spinraza) er størst hos de yngste barna og de barna som starter behandlingen tidlig i
sykdomsforløpet. Nusinersen (Spinraza) kan nyttes til behandling av barn med SMA under følgende forutsetninger:


a) Det skal benyttes start- og stoppkriterier som pasienter skal vurderes opp mot ved ev. oppstart av behandling og i det videre forløpet.
b) Den etablerte nasjonale faggruppen med medlemmer fra alle regionssykehusene skal vurdere de enkelte pasientene opp mot start-/stoppkriterier.
c) Alle pasienter som behandles med nusinersen (Spinraza) skal inngå i det etablerte medisinske kvalitetsregisteret.
d) Oppstart av behandling skal skje ved Oslo universitetssykehus.
e) Indikasjon for fortsatt behandling skal vurderes foran hver eneste injeksjon, det vil si minst hver fjerde måned.
f) Ved tvil om det fortsatt er behandlingsindikasjon etter gjeldende start-/stoppkriterier skal injeksjonen ikke gis, og situasjonen vurderes av den nasjonale gruppen før beslutning om fortsatt behandling/seponering blir tatt.
g) Uansett respons, skal fortsatt behandling av hver enkelt pasient vurderes av den nasjonale gruppen minst en gang årlig, det vil si minst i forbindelse med hver tredje injeksjon etter at oppstartsfasen med tre injeksjoner er fullført.
h) Foreldre/nærmeste pårørende og - der det er relevant - pasienten må før oppstart av behandlingen være godt informert - skriftlig og muntlig - om hvordan effekt av behandlingen vil bli evaluert og hvordan beslutninger om å fortsette med eller seponere nusinersen (Spinraza) vil bli gjort.

Beslutningsforum ber om at ordningen vurderes på ny, senest innen 12 måneder fra d.d.

 

 

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.02.2018)​


Prisen som Biogen tilbyr er fortsatt svært høy, men av hensyn til pasientene kan nusinersen (Spinraza) innføres til behandling av barn (0 til fylte 18 år) med spinal muskelatrofi under følgende forutsetninger:

a. I avtalen med firmaet må det stå en klausul om rett til nye prisforhandlinger, dersom det skjer endringer i markedssituasjonen.

b. Biogens tilbud innebærer at rabattert pris vil gjelde for alle doser som allerede er gitt så langt og for alle barn som innfrir de startkriterier som er satt.

c. Det skal benyttes start- og stoppkriterier* som pasienter skal vurderes opp mot ved ev. oppstart av behandling og i det videre forløpet.

d. Det skal etableres en nasjonal faggruppe med medlemmer fra alle regionssykehusene som blant annet skal vurdere de enkelte pasientene opp mot start-/stoppkriterier.

e. Det skal etableres et medisinsk kvalitetsregister hvor alle pasienter som behandles med Nusinersen (Spinraza) skal inngå.

f. Oppstart av behandling skal skje ved Oslo universitetssykehus.

g. Indikasjon for fortsatt behandling skal vurderes foran hver eneste injeksjon, det vil si minst hver fjerde måned.

h. Ved tvil om det fortsatt er behandlingsindikasjon etter gjeldende start-/stoppkriterier skal injeksjonen ikke gis, og situasjonen vurderes av den nasjonale gruppen før beslutning om fortsatt behandling/seponering blir tatt.

i. Uansett respons, skal fortsatt behandling av hver enkelt pasient vurderes av den nasjonale gruppen minst en gang årlig, det vil si minst i forbindelse med hver tredje injeksjon etter at oppstartsfasen med tre injeksjoner er fullført.

j. Foreldre/nærmeste pårørende og - der det er relevant - pasienten må før oppstart av behandlingen være godt informert - skriftlig og muntlig - om hvordan effekt av behandlingen vil bli evaluert og hvordan beslutninger om å fortsette med eller seponere Nusinersen (Spinraza) vil bli gjort.

k. Ordningen skal evalueres etter seks måneder, og det skal da være nye forhandlinger basert på data fra medisinsk kvalitetsregister. Forhandlingene skal om mulig gjennomføres sammen med andre land, og man skal være sikret en pris som er lik eller lavere enn dagens pris og priser i tilsvarende land.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.02.2018 finner du her, se sak 19-2018.


* Kriterier for behandling
Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har (22.02.2018) godkjent følgende kriterier for å kunne behandle med legemiddelet nusinersen (Spinraza) (link til pdf).

 

Beslutningsforum for nye metoder (02.02.2018)
Saken ble ikke realitetsbehandlet, siden det nå pågår forhandlinger med fa. Biogen.


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (08.12.2017)

1. Beslutningsforum for nye metoder viser til beslutning i sak 86-2017 og stadfester ønsket om å innføre Spinraza til behandling av spinal muskelatrofi (SMA).

2. Prisen for legemiddelet er fortsatt altfor høy.

3. Spinraza innføres derfor ikke til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) på det nåværende tidspunkt. Pasienter som har startet behandling omfattes ikke av denne beslutningen.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 08.12.2017 finner du her, se sak 109-2017.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2017)
1. Beslutningsforum for nye metoder tar informasjon om det nye pristilbudet til orientering.
2. Beslutningsforum for nye metoder ber fagdirektørene i RHF-ene om å vurdere det nye pristilbudet og fremme ny sak for Beslutningsforum for nye metoder så snart som mulig.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2017 finner du her, se sak 106-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.10.2017)
1. Beslutningsforum for nye metoder ønsker å innføre Spinraza® til behandling av spinal muskelatrofi (SMA).
2. Pristilbudet for legemiddelet er klart uakseptabelt og oppfattes som uetisk. Dette gjelder både vurdert mot effekt og leverandørens behov for inntjening og fortjenestemargin.
3. Dokumentasjonen fra leverandøren for størrelsen av den medisinske effekten er utilstrekkelig.
4. Beslutningsforum for nye metoder oppfordrer leverandøren snarest mulig om å vurdere etikken som ligger til grunn for pristilbudet og redusere prisen vesentlig. Det forutsettes at et nytt pristilbud er i samsvar med føringene i Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015–2016))
5. Spinraza® innføres derfor ikke til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) på nåværende tidspunkt. Pasienter som har startet behandling omfattes ikke av denne beslutningen.
6. De prinsipielle sidene ved innføring av nye medikamenter knyttet opp mot særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstand, må utredes og konsekvensene må synliggjøres.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10.2017 finner du her, se sak 86-2017.