logo Nye metoder

ID2016_100

Ocrelizumab (Ocrevus) - Indikasjon II

Behandling av primær progressiv multippel sklerose (PPMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.12.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_100
Om metoden
Behandling av primær progressiv multippel sklerose

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.01.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ocrelizumab ved behandling av primær progressiv multippel sklerose.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.01.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.01.2017
Ferdigstilt
09.05.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 14.05.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Innspill/kommentarer til hurtig metodevurdering fra produsent

Beslutning

Beslutning tatt
25.05.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020

Ocrelizumab (Ocrevus) innføres ikke til behandling av PPMS.

Det foreligger ikke dokumentasjon for at effekten av ocrelizumab er større enn ved bruk av rituksimab. Sammenlignet med rituksimab er behandling med ocrelizumab ikke kostnadseffektiv.

(Dette er del av beslutning for ID2019_018)

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020 under sak 52-2020. 

 

Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)
Okrelizumab (Ocrevus) innføres ikke nå til behandling av primær progressiv multippel sklerose.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 5-2019.

 

Beslutningsforum for nye metoder (22.10.2018)
Det vises til at fagdirektørene i RHF-ene har gitt unntak på gruppenivå for behandling med rituksimab ved multippel sklerose (MS).


1. Okrelizumab (Ocrevus) innføres ikke til behandling av primær progressiv multippel sklerose.
2. Det gjøres en ny vurdering når Folkehelseinstituttet har ferdigstilt den pågående fullstendige metodevurderingen for MS.